3D电影网

3D电影网 >> 欧美剧 >> 海帆[第三季11]

海帆[第三季11]

-=下载链接=-

片    名:海帆
英    文:El Barco
播    出:其他 
类    型:剧情/冒险
地    区:西班牙
语    言:西班牙语
编    剧:Iván Escobar / álex Pina
导    演:David Molina Encinas / Sandra Gallego
主    演:Juanjo Artero / Mario Casas / Blanca Suárez / Irene Montalà / Luis Callejo / Neus Sanz / Juan Pablo Shuk / Ivan Massagué / Marina Salas / Bernabé Fernández / Javier Hernández / Patricia Arbúes / David Seijo / Giselle Calderón
简    介: 

         瑞士日内瓦的粒子加速器实验失败导致一次全球性的灾难,陆地消失,世界上只剩下一艘船和船上的数人,他们必须在找到新陆地前在船上生存下去,极星号机组人员和学生将经历自己生活最大的冒险。隔离让他们意识到只有彼此,该船将成为他们唯一的家。重建家园的过程中他们究竟能否发现仅存的陆地,探索未知世界的同时又会谱写出怎样动人的爱情故事?


【下载地址】

第三季

===================== 高清 MKV =====================
海帆.El.Barco.S03E01.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (1012.76 MB)
海帆.El.Barco.S03E02.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (1.07 GB)
海帆.El.Barco.S03E03.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (1.16 GB)
海帆.El.Barco.S03E04.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (928.97 MB)
海帆.El.Barco.S03E05.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (993.49 MB)
海帆.El.Barco.S03E06.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (936.63 MB)
海帆.El.Barco.S03E07.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (907.83 MB)
海帆.El.Barco.S03E08.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (880.44 MB)
海帆.El.Barco.S03E09.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (945.63 MB)
海帆.El.Barco.S03E10.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (1.04 GB)
海帆.El.Barco.S03E11.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (881.63 MB)

===================== 普清 MP4 =====================
海帆.El.Barco.S03E01.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (451.27 MB)
海帆.El.Barco.S03E02.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (488.71 MB)
海帆.El.Barco.S03E03.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (528.13 MB)
海帆.El.Barco.S03E04.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (413.98 MB)
海帆.El.Barco.S03E05.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (472.21 MB)
海帆.El.Barco.S03E06.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (445.17 MB)
海帆.El.Barco.S03E07.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (431.52 MB)
海帆.El.Barco.S03E08.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (366.24 MB)
海帆.El.Barco.S03E09.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (393.79 MB)
海帆.El.Barco.S03E10.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (443.44 MB)
海帆.El.Barco.S03E11.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (367.15 MB)

第二季
----------------------------------BluRay转MP4普清版----------------------------------
海帆.El.Barco.S02E01.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (480.1 MB)
海帆.El.Barco.S02E02.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (464.45 MB)
海帆.El.Barco.S02E03.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (465.53 MB)
海帆.El.Barco.S02E04.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (487.9 MB)
海帆.El.Barco.S02E05.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (441.08 MB)
海帆.El.Barco.S02E06.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (470.17 MB)
海帆.El.Barco.S02E07.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (444.99 MB)
海帆.El.Barco.S02E08.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (412.37 MB)
海帆.El.Barco.S02E09.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (431.8 MB)
海帆.El.Barco.S02E10.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (492.05 MB)
海帆.El.Barco.S02E11.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (457.9 MB)
海帆.El.Barco.S02E12.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (499.05 MB)
海帆.El.Barco.S02E13.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (472.46 MB)
海帆.El.Barco.S02E14.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (476.25 MB)
----------------------------------BluRay转MKV高清版----------------------------------
海帆.El.Barco.S02E01.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (955.02 MB)
海帆.El.Barco.S02E02.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (1.02 GB)
海帆.El.Barco.S02E03.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (1.02 GB)
海帆.El.Barco.S02E04.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (1.07 GB)
海帆.El.Barco.S02E05.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (989.77 MB)
海帆.El.Barco.S02E06.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (1.03 GB)
海帆.El.Barco.S02E07.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (998.56 MB)
海帆.El.Barco.S02E08.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (925.34 MB)
海帆.El.Barco.S02E09.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (968.97 MB)
海帆.El.Barco.S02E10.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (1.08 GB)
海帆.El.Barco.S02E11.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (1 GB)
海帆.El.Barco.S02E12.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (1.09 GB)
海帆.El.Barco.S02E13.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (1.04 GB)
海帆.El.Barco.S02E14.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (1.04 GB)

第一季
----------------------------------BluRay转MP4普清版----------------------------------
海帆.El.Barco.S01E01.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (407.99 MB)
海帆.El.Barco.S01E02.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (357.45 MB)
海帆.El.Barco.S01E03.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (395.89 MB)
海帆.El.Barco.S01E04.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (368.33 MB)
海帆.El.Barco.S01E05.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (354.84 MB)
海帆.El.Barco.S01E06.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (396.65 MB)
海帆.El.Barco.S01E07.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (409.5 MB)
海帆.El.Barco.S01E08.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (428.63 MB)
海帆.El.Barco.S01E09.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (395.76 MB)
海帆.El.Barco.S01E10.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (483.35 MB)
海帆.El.Barco.S01E11.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (417.63 MB)
海帆.El.Barco.S01E12.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (410.49 MB)
海帆.El.Barco.S01E13.BDRip.x264.中西字幕-深影字幕组.mp4 (547.29 MB)

----------------------------------BluRay转MKV高清版----------------------------------
海帆.El.Barco.S01E01.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (980.54 MB)
海帆.El.Barco.S01E02.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (859.34 MB)
海帆.El.Barco.S01E03.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (951.73 MB)
海帆.El.Barco.S01E04.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (885.53 MB)
海帆.El.Barco.S01E05.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (853.03 MB)
海帆.El.Barco.S01E06.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (953.58 MB)
海帆.El.Barco.S01E07.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (984.46 MB)
海帆.El.Barco.S01E08.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (1022.89 MB)
海帆.El.Barco.S01E09.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (888.08 MB)
海帆.El.Barco.S01E10.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (1.06 GB)
海帆.El.Barco.S01E11.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (937.35 MB)
海帆.El.Barco.S01E12.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (986.77 MB)
海帆.El.Barco.S01E13.576p.BDRip.AC3.x264.中西字幕-深影字幕组.mkv (1.2 GB)

<
加载中

最新欧美剧下载

 1. 全新樱桃味[全集]
  • 人气:0
  • 片    名:海帆 英    文:El
 2. 2绯闻女孩2021[第一季06]
 3. 3科曼先生[第一季03]
 4. 4天黑请回家[第二季全]
 5. 5闪电侠[第七季18]
 6. 6海豹突击队[第四季16]
 7. 7女超人[第六季07]
 8. 82019主打美剧《邪恶力量/凶鬼恶灵 第十五季》更新第20集[中英双字]剧终
 9. 92019主打美剧《闪电侠 第六季》更新第19集[中英双字]
 10. 102019主打美剧《罪恶黑名单 第七季》更新第19集[中英双字]
 11. 112019主打美剧《行尸走肉 第十季》更新第22集[中英双字]
 12. 122019主打美剧《海豹突击队 第三季》更新第20集[中英双字]
 13. 132019主打美剧《小谢尔顿 第三季》更新第21集[中英双字]
 14. 142019主打美剧《绿箭侠 第八季》更新第10集[中英双字]
 15. 152019主打美剧《良医/好医生 第三季》更新第20集[中英双字]
 16. 162020主打美剧《西部世界 第三季》更新第08集[中英双字]
 17. 172019主打美剧《美国恐怖故事:1984 第九季》更新第09集[中英双字]本季终
 18. 182019主打美剧《浪子神探 第一季》更新第20集[中英双字]
 19. 192019主打美剧《守望者 第一季》更新第09集[中英双字]
 20. 202020主打美剧《犯罪心理 第十五季》更新第09-10集[中英双字]剧终
 21. 212019主打美剧《大群/X战警:军团 第三季》更新第08集[中英双字]
 22. 222020主打美剧《国土安全 第八季》更新第12集[中英双字]剧终
 23. 232019主打美剧《战士/龙战士 第一季》更新第10集[中英双字]
 24. 242020主打美剧《神盾局特工 第七季》更新第12-13集[中英双字]剧终
 25. 252020年科幻悬疑《恶魔之地 第一季》更新第10集[中英双字]
 26. 262020年动作《战士 第二季》更新第10集[中英双字]
 27. 272020年科幻《星际迷航:发现号 第三季》更新第13集[中英双字]本季终
 28. 282020年科幻动作《曼达洛人 第二季》更新第08集[中英双字]
 29. 292020年动作《海豹突击队 第四季》更新第08-09集[中英双字]
 30. 302020主打美剧《明日传奇 第五季》更新第15集[中英双字]